İş yeri Hekimliği

20 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince işverenler kaç işçi çalıştırdığına bakılmaksızın kanun tarafından tarif edilen zamanlarda başlamak üzere , çalışanlarının sağlığını gözetmek amacıyla İŞYERİ HEKİMİ bulundurmak veya bu hizmeti OSGB lerden satın almakla yükümlüdürler.

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;
a)Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate
alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşegirişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına
göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar,
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe
başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından
belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.